top of page

We Are Coming

SOON

Who We Are

This is your About section. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what you do and what your site has to offer. Your users are genuinely interested in learning more about you, so don’t be afraid to share personal anecdotes to create a more friendly quality.
 

Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know. If you’re a business, talk about how you started and share your professional journey. Explain your core values, your commitment to customers and how you stand out from the crowd. Add a photo, gallery or video for even more engagement.

Onze expertises in brandwerende oplossingen

Sinds de branden in Volendam, Enschede en Schiphol worden organisaties en bedrijven zich steeds meer bewust van het belang van brandpreventie. Hoewel brand nooit volledig is uit te bannen, kunnen risico’s wel worden beperkt. Linisol Bouw Support helpt hierbij door het leveren van bouwkundige brandwerende oplossingen.

Compartimering

Brandcompartimenten zijn de optelsom van brandwerende wanden, plafonds, deuren en  doorvoeringen, gevuld met technische installaties, zoals leidingen en buizen van sanitair, verwarming, kanalen van ventilatiesystemen en elektra- en datakabels. Omdat zulke installaties de compartimenten vaak doorboren, vormen ze vaak een bedreiging voor de brandwerendheid. Daarom moeten ze worden beveiligd tegen brandoverslag. Linisol Bouw Support maakt compartimenten, constructies en systemen (weer) brandveilig conform hedendaagse eisen.

 Verschil tussen brandpreventie en brandwering 

Omdat wij deze begrippen vaak gebruiken volgen hier nogmaals de definities van Brandpreventie en Brandwering.

 Wij werken volgens een 4 stappenplan 

Onze jarenlange expertise en ervaring heeft geleid tot een 4 stappenplan. Lees meer over deze heldere aanpak.

 Projectdossier 

Wilt u duidelijkheid over uw uitgevoerde brandpreventie en brandwering?

 Logboek 

Linisol Bouw Support biedt dit logboek in appvorm aan. Lees meer ...

Waarom kiezen voor Linisol Bouw Support?

  • Wij bieden u een compleet assortiment;

  • De uitvoering verloopt snel, flexibel en veilig (VCA**);

  • Wij verhogen aantoonbaar de brandveiligheid met geteste constructies;

  • Ons opgeleide personeel wordt continu bijgeschoold;

 Logboek 

Linisol Bouw Support zorgt niet alleen voor de uitvoering van bouwkundige brandpreventie; wij overhandigen de opdrachtgever ook een compleet logboek over de genomen maatregelen. In dit logboek zijn alle geleverde producten en uitgevoerde werkzaamheden beschreven. Zo kunnen de controlerende instanties in één oogopslag het applicatieproces en het eindresultaat beoordelen. Linisol Bouw Support biedt dit logboek in appvorm aan. Tezamen met een eventueel onderhoudscontract, zult u te allen tijde tijdens een inspectie kunnen aantonen adequaat beheer te voeren.

Projectdossier

Wilt u duidelijkheid over uw uitgevoerde brandpreventie en brandwering? Wij bieden u: Een projectdossier (hardkopie en/of digitaal) met de volgende inhoud: Een logboek waarin alle tekeningen, afdichtingen met foto, hun locatie en nummering staat beschreven Iedere afdichting krijgt een uniek nummer middels QR codering Mutaties en doorbraken zijn middels de QR codes door iedere beheerder of installateur te melden Voordeel van projectdossier is u heeft inzicht in alle uitgevoerde werkzaamheden en u voldoet aan de zorgplicht voor brandwerende scheidingen conform bouwbesluit.

Verschil tussen brandpreventie en brandwering

1. Brandpreventie Zorgen dat de kans op uitbraak brand aanzienlijk verminderd wordt (b.v. keuze in gebruik bouw materialen, compartimentering etc.) met andere woorden het voorkomen van een brand.

2. Brandwering Wanneer er toch brand uitbreekt is het van belang verspreiding van rook en vuur tegen te gaan. Brand is niet meer te voorkomen, maar kan wel beperkt worden m.b.v. brandwerende producten (afdichten doorvoeringen, sparingen en naden) Om een gebouw of ruimte brandwerend te maken, dicht Linisol Bouw Support alle type doorvoeren, sparingen en naden af. Op deze manier krijgt vuur geen kans zich te verspreiden en waarborgen wij de brandveiligheid. Wij plaatsen ook brandwerende wanden, deuren en beglazing.

Wij werken volgens een 4 stappenplan

Weten of uw pand aan de wettelijke eisen voor brandveiligheid voldoet? Of hoe u de verspreiding van vuur kunt beheersen? Via de bouwconstructie kunnen maatregelen worden getroffen die voorkomen dat een brand snel om zich heen slaat. Linisol Bouw Support is gespecialiseerd in advies en installatie van brandwerende oplossingen in de constructie van uw pand. ​ Wij werken vanuit een 4 stappenplan: - Inspecteren - Adviseren - Brandwerend afdichten - Beheren en onderhouden ​ Een belangrijk voordeel van Linisol Bouw Support is een aanspreekpunt op gebied van Brandveiligheid. U ontvangt deskundig advies op basis van knelpunten en gebreken die wij aantreffen middels een gebouwen scan. Naar aanleiding van deze gebreken komen wij met oplossingen en adviseren u in het realiseren van de brandwerende voorzieningen.

Asbestsanering: Ons Advies

Asbestsanering dient veilig en vakkundig te gebeuren. Asbest is immers gevaarlijk materiaal, met de nodige risico's voor de gezondheid van uw mensen. Saneren is echter aan regels gebonden en brengt de nodige kosten met zich mee. Linisol Milieutechniek heeft daarom voor u enkele veelgestelde vragen over asbest en asbestsanering op een rijtje gezet.

Is asbest gevaarlijk?

Ja, asbest is gevaarlijk, vooral wanneer het materiaal kapot gemaakt wordt en er vezels vrijkomen. Deze vezels zijn kankerverwekkend. Met name bij bouwwerkzaamheden loopt u daarom risico als er asbest in uw pand zit. Het zagen in een asbestplaat kan al voor problemen zorgen.

Wat mag ik zelf doen?

U mag zelf slechts een beperkte hoeveelheid asbest verwijderen. Dit mag alleen als u het materiaal niet beschadigt. Onder geen beding mogen er asbestvezels vrij komen. U mag niet meer dan 35 vierkante meter asbesthoudend materiaal zelf verwijderen. U bent verplicht om een sloopmelding te doen bij de gemeente als u asbest gaat verwijderen. Is er een risico dat asbestvezels vrijkomen? Dan moet u een gecertificeerd bedrijf zoals Linisol Milieutechniek het asbest laten verwijderen. Voor asbestverwijdering gelden er strikte regels. Deze regels staan in het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012 (Bron: Rijksoverheid)

Hechtgebonden asbest zit onder andere in: - Golfplaat (daken schuren, stallen, loodsen) - Asbestplaat (dakbeschot, gevels, en schoorstenen) - Asbestplaat met coating (buitengevel en galerij van flats) - Vinyltegels (keuken en toilet) - Asbestboard (aftimmering van kasten) - Schoorsteen luchtkanaal (kachelachterplaat, cv-instalaties en ventilatiekanaal) - Riolering, gas en waterleiding (verwerkt in toilet en alle afvoeringen van woning) - Imitatiemarmer (vensterbanken) - Dakleien (daken)

In welke materialen zit asbest?

Er bestaan twee groepen asbest: hechtgebonden asbest en niet-hechtgebonden asbest. Hechtgebonden noemen we asbestmaterialen waarbij de vezels in het materiaal verankerd zitten. Hechtgebonden materialen bevatten over het algemeen veel cement, lijm of kunststof. De kans op het vrijkomen van asbestvezels in de lucht is hierdoor klein. Als deze materialen niet worden kapot gemaakt, is het risico op inademing van de vezels erg gering.

 

Niet-hechtgebonden asbest zit onder andere in: Niet-hechtgebonden asbest is zacht materiaal dat makkelijk afbrokkelt. De vezels zitten niet of nauwelijks gebonden aan dragermateriaal. Hierdoor kunnen na verloop van tijd spontaan asbestvezels vrijkomen, bijvoorbeeld door aanraking of trillingen. Niet-hechtgebonden asbest zit verwerkt in: - Spuitasbest (leidingen, plafonds, staalconstrukties en dergelijke. Tot 1978 vooral toegepast in grote gebouwen) - Vinylvloerbedekking met asbesthoudende onderlaag (onder meer Novilon van voor 1980). - Kachelplaten - Plaasterisolatie - Afdichtingkoord - Huishoudelijke apparaten

Heeft mijn bedrijf asbestbeleid nodig?

Dat ligt eraan. Als werkgever heeft u verplichtingen, wanneer uw medewerkers worden blootgesteld aan asbest. In dat geval dient u de werkplek af te zetten en een asbestinventarisatie te laten uitvoeren. Op het moment dat dit geen risico's oplevert, kunt u het asbest laten zitten, maar moet u wél een asbestbeheersplan opstellen. (Bron: Rijksoverheid)

Waarom is asbestsanering zo duur? 

Hoewel het saneren van asbest op het eerste oog eenvoudig is - het gaat tenslotte om het verwijderen van platen - zijn er toch hoge kosten mee gemoeid. Dit heeft vooral met de strenge wet- en regelgeving te maken, om asbestsanering in Nederland zo veilig en vakkundig te laten verlopen.

1. Certificering Linisol Milieutechniek is SC-530 gecertificeerd, hét belangrijkste certificaat voor asbestverwijderaars. Naleving van dit certificaat wordt verzorgd door een onafhankelijk partij. Op het gebied van asbest zijn er drie bedrijven in Nederland die dit doen. Zij bezoeken, afhankelijk van het aantal projecten dat een saneerder op jaarbasis doet, minimaal 6 keer per jaar een project en doen daarnaast eenmaal per jaar nog een audit op kantoor. Het niet naleven van alle regels resulteert voor een asbestsaneerder vaak in erg hoge boetes. In extreme gevallen kan het een saneerder zelfs zijn certificaat kosten.

2. Asbestinventarisatie Voordat een saneringsproject kan starten, wordt er eerst een asbestinventarisatierapport opgesteld. Dit wordt door een andere partij gedaan dan de saneerder zelf. Een saneerder mag binnen hetzelfde bedrijf waar hij aan de slag gaat om te saneren, geen inventarisaties doen. Een partij die zo'n inventarisatie verzorgt, moet beschikken over een zogenaamd SC-540-certificaat.

3. Veiligheidseisen Veiligheid is een groot goed als het gaat om asbestsanering. Voor het verwijderen van asbest gebruiken onze medewerkers persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit zijn o.a. witte overalls en volgelaatsmaskers met aanblaasunits, die de lucht filteren zodat ze schone lucht inademen. Na iedere dienst moeten de asbestsaneerders een doucheprocedure volgen waarbij ze hun wegwerpkleding uitdoen, zich helemaal douchen en hun beschermingsmiddelen schoonmaken. Hiervoor wordt de deco-unit gebruikt; een soort mobiele douchewagen. Alle persoonlijke beschermingsmiddelen worden regelmatig gekeurd. Daarnaast ondergaan alle medewerkers periodiek een medische test.

4. Afronding Als het saneren heeft plaatsgevonden, wordt het project ter afronding gecontroleerd. Hierbij wordt gekeken of inderdaad al het asbest is verwijderd. Ook hiervoor moet een onafhankelijke partij worden ingeschakeld, die is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie. Als alles in orde is, zal deze partij het project officieel vrijgeven. Al het gesaneerde asbest moet dubbel en luchtdicht verpakt worden. Vaak worden golfplaten in een container gedaan, waar een grote speciale asbestzak in zit. Er moet precies vastgelegd worden wie het asbest afvoert én waar naartoe. Ook de stortplaats moet namelijk gecertificeerd zijn om het asbest te mogen verwerken. De kosten voor het afvoeren en storten van asbest zijn behoorlijk hoog.

Bestaan er subsidies voor het verwijderen van asbestsanering?

Ja, voor het verwijderen van asbest zijn er subsidieregelingen beschikbaar. Als bedrijf kunt u gebruikmaken van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken (http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken). Deze geldt sinds 1 januari 2016. De regeling is voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden. Hiervoor dient u wel het Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS) te gebruiken.

Moet ik echt meteen het asbest laten verwijderen? Of kan ik nog wachten?

Nee, niet meteen. Echter, vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland bij wet verboden. Hoe eerder u bent, hoe beter het is. Voor uzelf én voor uw omgeving. Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht, zoals daken met golfplaten en dakleien. Het verbod geldt niet voor asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen. Het verbod draait overigens alleen om dakbedekking. Dus niet om bijvoorbeeld boeidelen, dakgoten en gevelpanelen. Vaak is het wel praktisch om deze elementen meteen mee nemen bij een sanering.

 Is asbest gevaarlijk?

Ja, asbest is gevaarlijk. Lees meer ...

 Wat mag ik zelf doen? 

Voor asbestverwijdering gelden er strikte regels. Lees hier meer over de actuele regelgeving.

 In welke materialen zit asbest? 

Er bestaan twee groepen asbest: hechtgebonden asbest en niet-hechtgebonden asbest. Lees hier waar je ze terugvindt.

 Heeft mijn bedrijf asbestbeleid nodig? 

Dat ligt aan de situatie binnen uw bedrijf. 

 Waarom is asbestsanering zo duur? 

Dit heeft vooral met de strenge wet- en regelgeving te maken, om asbestsanering in Nederland veilig en vakkundig te laten verlopen.

 Bestaan er subsidies voor asbestsanering? 

Ja, voor het verwijderen van asbest zijn er subsidieregelingen beschikbaar.

 Moet ik echt meteen het asbest laten verwijderen? Of kan ik nog wachten? 

Nee, niet meteen. Maar hoe eerder u bent hoe beter. Lees hier waarom.

 Mijn vraag heb ik nog niet kunnen terugvinden Kan ik Linisol Milieutechniek contacteren? 

Jazeker, wij helpen u graag met al uw vragen over asbestsanering. Bel ons voor een vrijblijvend advies +31 (0)45 524 50 39.

Onze expertises in isolatietechniek

Staat isolatie van de technische installaties binnen uw bedrijf ook hoog op de agenda? Terecht! Goede isolatie van technische installaties kunnen u flink wat kosten besparen. Voor thermische isolatie, koude-isolatie, akoestische en brandwerende isolatie, bent u bij Linisol Isolatie Zuid aan het juiste adres. Al meer dan dertig jaar werken wij  aan isolatieprojecten in binnen- en buitenland. Veelal grote projecten, waarbij Linisol Isolatie Zuid vaak van de voorbereiding tot de uitvoering betrokken is.

Utiliteit en industrie

Goed geïsoleerde leidingen kunnen u flink wat kosten besparen. Bovendien werkt u mee aan een beter milieu. Met goede isolatie speelt u namelijk in op de strengere regels rondom energieverbruik. Laat u door ons adviseren over welke isolatie-oplossing het beste bij u past.

Stijgende energiekosten en veranderende wet- en regelgeving op het gebied van milieu, hebben ervoor gezorgd dat bedrijven steeds meer waarde hechten aan goede isolatie van hun bedrijfsinstallaties. Goed geïsoleerde leidingen kunnen u een grote energie- én kostenbesparing opleveren. Bovendien verkleint u de kans op aanwezigheid van legionella en u werkt mee aan een beter milieu.

Met onze ruime ervaring kunnen wij een advies op maat geven over welke oplossing het meest geschikt is voor uw bedrijf. Onze vakmensen komen vervolgens de isolatie aanbrengen. Kortom: Van advies tot uitvoering kunt u bij ons terecht.

Tracing

Voorkomen dat leidingen en/of vaten in de winter bevriezen? Kies dan voor tracing. Een techniek die leidingen vorstvrij of op een bepaalde temperatuur houdt. Linisol Isolatie Zuid regelt de hele installatie, vanaf het ontwerp tot en met de montage. Bovendien zorgen wij ervoor dat u de prestaties kunt monitoren. ​ Drie veel voorkomende redenen voor het aanbrengen van tracing zijn vorstbeveiliging, temperatuurhandhaving en het opwarmen van leidingen en/of vaten. Bij vorstbeveiliging gaat het om bescherming tegen de effecten van temperaturen onder het vriespunt. Temperatuurhandhaving zorgt ervoor dat een bepaalde temperatuur constant wordt vastgehouden en niet per ongeluk (te veel) daalt en/of stijgt. Het opwarmen wordt vaak toegepast na een productiestop en de gewenste temperatuur zorgvuldig opnieuw moet worden bereikt.

Isolatiematten en geluidsomkastingen

Door buizen en/of leidingen te omwikkelen met Rockwool, Merfolood of Sonorex Easytube akoestische isolatiematten, kunt u dit geluid sterk reduceren. En als ventilatoren, compressoren, hoge druk pompen of diesel motoren te veel lawaai maken, dan heeft Linisol Isolatie Zuid hier eveneens een passende oplossing voor: akoestische isolatiekasten. De geluidsisolerende kasten worden modulair opgebouwd uit zelfdragende panelen, in vaste vorm of demontabel, en kunnen zo voor elke toepassing gebruikt worden.

Thermische isolatie

Een veilige omgeving voor uw werknemers? Kosten besparen? En een positieve bijdrage aan het milieu? Dat wilt u toch ook? Kies daarom voor thermische isolatie van Linisol Isolatie Zuid. Wij helpen u graag met het maken van de juiste keuze, op basis van onze jarenlange ervaring. AC/CV-leidingen transporteren warm en koud water en andere circulatie-vloeistoffen door het installatiesysteem van een gebouw. Het gebruik van thermische isolatieschalen draagt bij aan thermisch comfort en besparing, voorkomt vorming van condens en verbetert de akoestische prestaties van de installatie. Thermische isolatie zorgt ervoor dat u of uw medewerkers een verminderde kans hebben op het oplopen van verwondingen, wanneer u in contact komt met het materiaal van dit soort voorwerpen. Met thermische isolatie wordt het bovendien gemakkelijker om de temperatuur van stoffen of gassen gelijk te houden. Dit zorgt ook voor lagere kosten, aangezien u veel energie zult besparen. En dat is ook nog eens goed voor het milieu. Een goed geïsoleerd gebouw draagt immers bij aan een vermindering van de opwarming van de aarde.

Koude-isolatie

Ga condensatie, ijsvorming en energieverlies tegen, door isolatie aan te brengen. Linisol Isolatie Zuid heeft al meer dan 35 jaar ervaring met koude-isolatie voor utiliteits- en industriële doeleinden, onder andere door de toepassing van Armaflex, pir/pur en/of foamglas. Koude-isolatie is noodzakelijk als bijvoorbeeld de temperatuur van een leiding lager is dan de omgevingstemperatuur. Isoleren gaat dan condensatie, ijsvorming en energieverlies tegen. Ter voorkoming van oppervlaktecondensatie, wordt de isolatiedikte dusdanig bepaald, dat de temperatuur van het buitenoppervlak nooit beneden het dauwpunt komt. Condens- en ijsvorming kunt u voorkomen door gebruik te maken van cellenisolatie, zoals Armaflex, pir/pur of foamglas. Linisol Isolatie Zuid heeft meer dan drie decennia ervaring hiermee en is tevens houder van het Armacell-garantplan.

Isolatiematrassen

Voor reparatie of onderhoud is het  nodig dat regelmatig de isolatie van bepaalde onderdelen verwijderd moet worden. Voor bepaalde onderdelen, zoals turbines, pompen, mangatdeksels en instrumenten, zijn isolatiematrassen een goede oplossing. Het voordeel van isolatiematrassen is dat deze volledig op maat gemaakt worden. De matras benadert de vorm van het object zo dicht mogelijk en biedt daarmee een optimale isolatie, die ook nog eens regelmatig en gemakkelijk aangebracht en verwijderd kan worden. Isolatiematrassen zijn er een duidelijk voorbeeld van dat in de praktijk de initiële investering voor isolatie wat hoger is, maar dat de onderhoudskosten hierdoor uiteindelijk beduidend lager uitvallen.

Akoustische isolatie

Er is niks zo vervelend als geluidshinder. Inpandige leidingen, afvoer- rioolbuizen kunnen voor geluidsoverlast zorgen op de meest ongelukkige tijden. Linisol Isolatie Zuid helpt u met geluidsmetingen vooraf, het akoestisch isoleren van de geluidsbron én met de eindmetingen achteraf, zodat u het resultaat goed kunt beoordelen.

Get On The List

Sign up to receive the first word when we go live.

Thanks for submitting!

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
bottom of page